ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 15 decembrie 2021 pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru acordarea unei indemnizaţii compensatorii pentru persoanele cu handicap


PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1189 din 15 decembrie 2021

Data intrării în vigoare: 

15 Decembrie 2021

ART. I
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La   articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi tinerilor cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.”
2.   Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„  ART. 3
(1) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:
a) 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
b) 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3);
c) 600 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
(2) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei. Rata medie anuală a inflaţiei este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.
(3) Titulari ai dreptului la alocaţie pentru copii sunt copiii şi tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (2) şi (3).
(4) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la alin. (1) lit. a) se cumulează cu indemnizaţia lunară, stimulentul lunar sau stimulentul de inserţie, prevăzute de   Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Dacă din calculul cuantumului alocaţiei de stat pentru copii prevăzut la alin. (2) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului. În situaţia în care în urma indexării rezultă un cuantum mai mic decât cel acordat, atunci se menţine cuantumul în plată.”
ART. II
(1) Prin excepţie de la prevederile   art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna ianuarie 2022 persoanele cu dizabilităţi beneficiază în mod excepţional de o indemnizaţie compensatorie.
(2) Pentru persoanele adulte cu handicap, indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:
a) în valoare de 350 lei pentru persoana cu handicap grav;
b) în valoare de 265 lei pentru persoana cu handicap accentuat;
c) în valoare de 60 lei pentru persoana cu handicap mediu.
(3) Pentru copilul cu handicap indemnizaţia compensatorie se acordă după cum urmează:
a) în valoare de 300 lei pentru copilul cu handicap grav;
b) în valoare de 175 lei pentru copilul cu handicap accentuat;
c) în valoare de 60 lei pentru copilul cu handicap mediu.
(4) Indemnizaţia compensatorie se plăteşte fie persoanei cu handicap, dacă aceasta are capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor, fie reprezentantului legal al acesteia, stabilit în condiţiile legii.
(5) Indemnizaţia compensatorie se acordă din oficiu persoanelor prevăzute la alin. (2)-(4) pentru care s-au acordat în luna decembrie 2021 prestaţiile sociale prevăzute de   art. 58 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Indemnizaţia compensatorie nu se recuperează, nu se urmăreşte silit şi nici nu se ia în calcul la stabilirea drepturilor prevăzute de   Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.
(7) Plata indemnizaţiei compensatorii se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, resp  ectiv a municipiului Bucureşti.
ART. III
Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
Marius-Constantin Budăi
Ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de şanse,
Gabriela Firea
Ministrul finanţelor,
Adrian Câciu
Bucureşti, 15 decembrie 2021.
Nr. 126.
—–