”Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic cu o valoare nominală de 250 lei

Măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă,
”(1) Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale emise pe suport electronic următoarele categorii de persoane şi familii, denumite în continuare beneficiari:
b) persoanele – copii şi adulți -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei”;
În sensul ordonanței de urgență, prin venituri, în cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-d), se înţeleg:
  ”a) venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
  b) venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
  c) venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii
  d) venituri din indemnizația socială pentru pensionari acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aprobată prin Legea nr. 196/2009, ;
  e) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) indemnizaţia de acomodare acordată în baza Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  g) indemnizaţia pentru îngrijirea copilului cu dizabilitate cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, acordată în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  h) veniturile neimpozabile prevăzute la art. 62 lit. b), c), n), q) şi r) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  i) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  j) venituri din investiţii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  k) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare, definite conform art. 111 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
  m) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Nivelul veniturilor nete lunare aferent categoriilor de beneficiari prevăzute la art. 3 alin. (1) se determină pe baza tuturor veniturilor cumulate prevăzute la alin. (1).
  (3) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. a)-h) sunt, după caz, cele din luna anterioară celei în care se efectuează plata sprijinului sau pentru care s-a efectuat plata impozitelor şi contribuţiilor prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în luna anterioară celei în care se efectuează plata sprijinului.
  (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. i)-m) sunt cele realizate în anul 2021”.
 
Potrivit prevederilor ART. 5:
  ”Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei şi se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute de art. 3 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă. Sumele acordate pot fi utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări”.