ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ,,REGINA ELISABETA

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN
LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL ,,REGINA ELISABETA” organizează examenul de grad principal pentru asistenți medicali specialitatea BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE șl RECUPERARE, cu deficiențe
vizuale . :.
1. La înscriere candidatul depune un dosar care conține următoarele documente
a) cerere de înscriere cu datele de contact;
b) copia actului de identitate (va prezenta și documentul original pentru a fi verificat);
c) copia diplomei de absolvire a școlii de specialitate conform legii (va prezenta și documentul
original pentru a fi verificat);
d) candidații care au obținut diploma în străinătate, vor depune copia diplomei însoțit și de traducerea legalizată in limba româna și copia documentului de recunoaștere a calificării în România
(va prezenta și documentele originale pentru a fi verificate);
e) adeverința eliberată de angajator din care si rezulte vechimea in funcție
– candidații care au desfășurat activitate de voluntariat vor depune contractul de voluntariat.
(conform metodologiei in vigoare- Ordin Administrație Publică L679/2019, M.O.911/2Otg)
– in situația in care solicitantul a exercitat profesia pe teritoriul altui stat, acesta va depune, în copie legalizată și traducere legalizată, documente emise de autoritatea competenta a statului în cauză din care să rezulte perioadele de exercitare efectivă și legală a profesiei pe teritoriul acelui stat.
– face dovada unei vechimi de minimum 5 ani în specialitatea în care au obținut titlul de calificare, dobândit în condițiile legii până la data susținerii examenului;
f) copia actelor de schimbare a numelui, după caz (va prezenta și documentul original pentru a fi verificat);
g) dovada plații sumei de participare la examen;
h) declarație privind informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Liceul Tehnologic Special,, Regina Elisabeta”;
i) pe coperta dosarului cu șină se vor înscrie: numele și prenumele candidatului cu inițiala tatălui, numele purtat anterior (după caz), specialitatea în care s-a înscris la examen, numărul de telefon al
candidatului.
2. ÎNSCRIEREA se va face Ia LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL,, REGINA ELISABETA” BUCURESTI, Str. Vatra Luminoasă nr. L08, Sector 2.
a) Perioada de înscriere: 16mai-20iunie2022-laSecretarul Comisiei de Examen ,Prof. Trifan Eugen, în zilele de luni, marți, miercuri și joi, intre orele 9 – 1,4.
3. Examenul se va desfășura în zilele de 0l. lulie,02. lulie2022,la Liceul Tehnologic Special Regina
Elisabeta.
a) Examenul începe la ora 9.30.
1. Proba orala.
2. Proba practica.
4.Cuantumul sumei de participare este de 300 lei și se achită la sediul unității.
5.Listele cu candidații, in ordine alfabetica, se vor afișa la sala de examen in ziua de 30 iunie.
6.lnformații suplimentare se pot obține la: secretariatul scolii -Prof. Trifan Eugen -0722.366.343
Dorim să vă informăm că documentele necesare pentru înscrierea pentru examenul de grad principal pentru specializare BFKT organizat de Liceul special din București pot fi transmise în copie scanată pe adresa de email centrul_scolar1@yahoo.com urmând ca actele în original să fie prezentate înainte de examen. Pentru scanatul și transmiterea documentelor vă stăm la dispoziție la sediul filialei.