Spicuiri din Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap

 

„Art. 191. — (1) În condițiile prevăzute la art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006, persoanele cu handicap grav sau accentuat își exprimă opțiunea pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant pe suport hârtie, denumite în continuare bonuri de carburant, de bonuri valorice pe suport electronic, denumite în continuare card de carburant, sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, asistentului personal profesionist sau însoțitorului, a părintelui, a tutorelui, asistentului maternal sau persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, pentru cheltuielile necesare alimentării cu carburant și/sau alimentării mijloacelor de transport electrice, care nu depășesc suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat.

(2) Bonurile de carburant sau cardurile de carburant prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate, și numai în scopul pentru care au fost emise.

(3) Opțiunea se exprimă în baza unei cereri

(4) La înregistrarea cererii la registratura DGASPC de către persoanele prevăzute la alin. (3), acestea prezintă documentele de identitate în original, precum și documentele prin care persoana este desemnată reprezentant legal sau documentul

care face dovada reprezentativității.

(5) În situația în care a fost exprimată opțiunea pentru acordarea de bonuri de carburant, carduri de carburant sau pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban

(6) Cererea pentru decontarea carburantului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, se depune la DGASPC, în termen de 60 de zile de la data efectuării alimentării, și este însoțită de bonul/bonurile fiscal (e) de carburant, emis (e) de societățile de distribuție a produselor petroliere.

Art. 192. — (1) Acordarea de bonuri de carburant și de carduri de carburant se face în baza formularului întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, respectiv în anexa nr. 9.

Formularul cuprinde o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul este în interesul persoanei cu handicap, precum și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

(2) Acordarea de bonuri de carburant, alimentarea cardurilor de carburant sau decontarea carburantului în condițiile art. 191 alin. (1) se face astfel:

  1. a) semestrial, dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă;
  2. b) trimestrial sau proporțional cu numărul de luni calendaristice în perioada de valabilitate a documentului/ documentelor care atestă încadrarea în grad de handicap, într-un an calendaristic.

(7) Bonurile de carburant acordate pot fi utilizate doar în societăți de distribuție a produselor petroliere care au încheiate contracte de prestare/furnizare a acestor servicii cu DGASPC.

(8) În cazul pierderii sau furtului bonurilor de carburant, persoana cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantul acesteia anunță de îndată DGASPC care va lua măsurile legale în vederea blocării sau anulării acestora. Dacă blocarea sau anularea nu este posibilă nu se acordă alte bonuri de carburant în schimb și nu se emit duplicate. Acordarea se poate face doar pentru bonurile de carburant recuperate sau rămase neridicate pentru restul perioadei dintr-un an calendaristic, dacă documentul/documentele care atestă încadrarea în grad de handicap este/sunt în perioada de valabilitate.

(2) Cardurile de carburant acordate pot fi utilizate în toate societățile de distribuție a produselor petroliere, precum și la toate stațiile de alimentare a mijloacelor de transport electrice aflate pe teritoriul României.

(3) Persoana cu handicap grav sau accentuat poate utiliza cardul de carburant numai prin prezentarea actului de identitate.

(4) În cazul pierderii sau furtului cardului de carburant, persoana cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantul acesteia anunță de îndată DGASPC, care va lua măsurile legale în vederea blocării sau anulării acestuia. La solicitarea persoanei cu handicap grav sau accentuat sau reprezentantului legal al acesteia, DGASPC emite un nou card de carburant.

3) Neexercitarea acestui drept, de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, în anul curent nu poate fi reportat pentru anul calendaristic următor.

Societățile de distribuție a produselor petroliere nu acordă rest de bani la utilizarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant.

Art. 1913. — Sumele reprezentând cheltuielile cu bonurile de carburant acordate necuvenit sau cele plătite necuvenit pentru decontarea carburantului și sumele rămase necheltuite în cazul cardurilor de carburant, în cazuri precum: deces al persoanei cu handicap, schimbarea gradului de handicap, neîncadrare în grad de handicap grav sau accentuat, se recuperează în cuantumul întregii valori, în măsura în care nu au fost folosite, pe baza deciziei directorului general/executiv al DGASPC, care constituie titlu de creanță și care se comunică debitorului în

termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

Art. 1914. — (1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:

  1. a) utilizarea de către persoanele cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal

sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, a bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, în alt scop decât asigurarea

transportului gratuit acordat persoanelor cu handicap;

  1. b) refuzul nejustificat al societăților de distribuție a produselor petroliere, precum și al deținătorilor stațiilor de alimentare a mijloacelor de transport electrice de a accepta bonurile valorice pe suport electronic. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea bonurilor valorice pe suport electronic sau identitatea dintre titularul bonului valoric pe suport electronic și persoana cu handicap grav sau accentuat, reprezentantul legal, asistentul personal, asistentul

personal profesionist sau însoțitorul, pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, părinte, tutore, asistent maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii;

  1. c) comercializarea bonurilor de carburant sau a cardurilor de carburant, contra unui preț sau a altor bunuri/servicii decât cele stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după

cum urmează:

  1. a) de la 1 la 2 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. a);
  2. b) de la 10 la 15 puncte-amendă, faptele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c).

(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.