Parteneri

S-a menţinut colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj.

PROTOCOL DE COLABORARE incheiat între:

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, strada G-ral Eremia Grigorescu nr.37-39, cod fiscal 5013699, telefon: 0264-592401; 0264-420146, fax 0264-420602,  reprezentată prin Director General CLAUDIU DANIEL TĂMAŞ

şi

Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Judeţeană Cluj, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, strada Baba Novac nr.15 ap.3, cod fiscal 4723477, telefon 0264-590877,  reprezentată prin Preşedinte ION PODOSU

Dispoziţii generale

Prezentul document este încheiat în scopul colaborării într-un spirit de asistenţă şi sprijin reciproc a celor două părţi şi are la bază dorinţa comună de a promova drepturile persoanelor cu dizabilităţi vizuale.

Art. 1. Obiectul colaborării îl reprezită completarea documentaţiei de acordare a drepturilor cuvenite persoanelor cu deficienţe vizuale (copii şi adulţi) şi distribuirea biletelor de călătorie pentru transportul interurban CFR şi auto pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Art. 2. Persoanele cu deficienţe vizuale (care sunt înscrise în A.N.R. sau care doresc sa facă parte din acestă organizaţie) sau reprezentanţii lor legali, se prezintă la sediul A.N.R. Filiala Judeţeană Cluj în vederea completării cererii de acordare a drepturilor cuvenite  copilului  şi adultului cu handicap vizual, conform certificatului de încadrare în grad de handicap, eliberat de către Comisia pentru Protecţia Copilului, respectiv Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sau, după caz, de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.

Art. 3. Reprezentantul ANR.–Filiala Judeţeană Cluj  preia certificatele de încadrare în grad de handicap ale persoanelor cu deficienţe vizuale (care sunt înscrise în ANR sau care doresc sa facă parte din acestă organizaţie) de la sediul DGASPC Cluj, pe bază de semnătură, urmând a fi comunicate beneficiarilor cu semnătură de primire. Certificatele de încadrare în grad de handicap nepreluate de către beneficiari în termen de 30 de zile, vor fi returnate de către reprezentantul ANR, la DGASPC Cluj în termen de 5 zile de la expirarea celor 30 de zile, în vederea comunicării acestora.

Art. 4. În termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentelor de către persoana cu dizabilităţi vizuale, reprezentantul desemnat al A.N.R.–Filiala Judeţeană Cluj va prezenta la Direcţia  Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj dosarul complet al persoanei cu handicap vizual (certificat de încadrare în grad de handicap în original, cererea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor sau adulţilor cu handicap vizual, declaraţie pe proprie răspundere asupra tipului de venit, copie după actul de identitate, copie după certificatul de naştere – în situaţia copiilor fără carte de identitate, adeverinţă asupra venitului sau ultimul cupon pensie, extras de cont – dacă beneficiarul doreşte trimiterea drepturilor în cont bancar) în vederea stabilirii drepturilor şi eliberarea adeverinţelor şi deciziilor aferente. 

            A.N.R.–Filiala Judeţeană Cluj  va sprijini DGASPC Cluj în actualizarea bazei de date şi va transmite direcţiei copii după cărţile de identitate ale persoanelor cu handicap, în situaţia actualizării acestora.

Art.5. În termen de 5  zile  lucrătoare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj va elibera documentaţia solicitată care va fi ridicată de către reprezentantul A.N.R.- Filiala Judeţeană Cluj şi distribuită beneficiarilor.

Art. 6. Tichetele de călătorie auto şi CFR, pentru transport interurban, vor fi ridicate, în  fiecare zi de vineri a săptămânii, pe bază de proces verbal de către reprezentantul desemnat al A.N.R.-Filiala Judeţeană Cluj, de la sediul Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, în vederea distribuirii acestora persoanelor cu handicap vizual.

Art. 7. (1) Decontul privind distribuirea tichetelor de călătorie auto şi CFR, pentru transportul interurban, va fi prezentat de către reprezentantul A.N.R. – Filiala Judeţeană Cluj, în primele două zile lucrătoare ale lunii, pentru luna încheiată, pe bază de tabel şi pe suport electronic (unitate de stocare externă – stick, cd, dvd, etc).

Centralizatorul sub formă de tabel va cuprinde următoarele date:

– CNP persoană cu handicap;

– numele şi prenumele persoanei cu handicap;

– CNP titular bilet;

– Numele şi prenumele titularului de bilet (opţional – dacă este diferit de persoana cu handicap, se  va nota obligatoriu „ÎNSOŢITOR” în cazul în care biletul este eliberat pentru însoţitor);

– Data eliberării;

– Tipul biletului;

– Numărul de bilete;

– Seriile biletelor eliberate;

-Semnătura beneficiarului pentru ridicarea biletelor pentru transport şi de luare la cunoştinţă a obligaţiilor ce-i revin în calitate de utilizator al biletelor pentru transport, în conformitate cu prevederile Hotărârii Nr. 680 din 28 iunie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor de transport interurban gratuit persoanelor cu handicap.

(2) Situaţia centralizată pe suport electronic va cuprinde următoarele informaţii:

– CNP persoană cu handicap;

– numele şi prenumele persoanei cu handicap;

– CNP titular bilet;

– Numele şi prenumele titularului de bilet (opţional – dacă este diferit de persoana cu handicap, se  va nota obligatoriu „ÎNSOŢITOR” în cazul în care biletul este eliberat pentru însoţitor);

– Data eliberării;

– Tipul biletului;

– Numărul de bilete;

– Seriile biletelor eliberate;

– Numărul legitimaţiei;

– Numărul documentului de încadrare în grad de handicap pe baza căruia s-au eliberat biletele;

– Data documentului de încadrare în grad de handicap pe baza căruia s-au eliberat biletele;

– Data de expirare a valabilităţii biletelor eliberate.

Art. 8. Cele două părţi semnatare ale protocolului se obligă a se informa reciproc în ceea ce priveşte orice modificare survenită în situaţia persoanelor cu handicap vizual (deces, transfer, încetare valabilitate certificat de încadrare în grad de handicap, precum şi orice altă modificare intervenită de natură a influenţa acordarea drepturilor prevăzute de lege).

Art. 9. A.N.R.-Filiala Judeţeană Cluj, se obligă să acorde necondiţionat drepturile persoanelor cu  handicap vizual.

Art. 10.   Încetarea protocolului

(1) Prezentul protocol încetează:

  1. a) de drept, ca urmare a abrogării prevederilor legale care au determinat încheierea lui;
  2. b) prin acordul părţilor;
  3. c) prin reziliere, pe baza de cerere motivată de către una din părţi, în condiţiile legii, ca urmare a nerespectării prevederilor legale de către cealaltă parte;
  4. d) la termen.

(2) Prezentul protocol se poate prelungi, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.

Art. 11. Forţă majoră

(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă;

(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol , pe toată perioada în care aceasta acţionează;

(3) Îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea suspendării, în maximum 20 zile de la dispariţia cauzei de forţă majoră;

(4) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune.

Art. 12. Soluţionarea litigiilor

(1) Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea convenţiei;

(2) Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România;

Art. 13. Comunicări

(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris;

(2)  Orice comunicare între părţi, referitoare la modificările privind denumirea, statutul juridic sau locaţia instituţiei, va fi transmisă în termen de 10 zile de la producerea modificării;

(3) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

 

Art. 14. Dispoziţii finale

(1) Nici una dintre părţi nu are dreptul să iniţieze activităţi sau acţiuni care implică responsabilităţi pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia;

(2) Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an, de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul scris al părţilor;

(3) Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adiţional, cu acordul părţilor.

(4)Reprezentantul A.N.R.-Filiala Judeţeană Cluj desemnat de către preşedintele asociaţiei pentru ridicarea tichetelor de călătorie auto şi CFR,  este domnul Bogdan Paşca, psihopedagog.

Reprezentantul A.N.R.-Filiala Judeţeană Cluj, desemnat  pentru ridicarea certificatelor de încadrare în grad de handicap şi predarea dosarelor administrative, este doamna  Ina Boncea.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi                             Asociaţia Nevăzătorilor din România

        Protecţia Copilului Cluj                                                        Filiala Judeţeană Cluj

 

            Director General,                                                                          Preşedinte,            

CLAUDIU-DANIEL TĂMAŞ                                                             ION PODOSU

      Director General Adjunct,

DANA-ELENA CĂTĂRIG

S-a continuat colaborarea cu Liceul Special pentru Deficienti de Vedere Cluj.

S-a continuat parteneriatul cu fundaţia Pontes.

S-a continuat colaborarea cu filialele Arad, Bihor-Salaj, Satu-Mare si Timis-Caras-Severin.