CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Cluj-Napoca, str. G-ral E.Grigorescu, nr.37-39

Tel. 0264-420147

 

 

ASOCIAȚIA NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ

Nr. Înrg.12/21.02.2022

 

                                                                                                                                                            PROTOCOL DE COLABORARE

 

 

În baza prevederilor:

– Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor -cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii asistenței sociale nr.292/2011. cu modificările și completările ulterioare;

– Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.268/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările

ulterioare;

– Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului European din 27

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor);

–  Hotărârii Guvernului nr. 1019 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale

pentru persoanele cu handicap, precum și pentru modificarea Statutului propriu de organizare și

funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea

Guvernului nr. 151 /2012;

–  Art. 11. alin. (1), lit. a) din Hotărârea Guvernului nr.l 017/2018 pentru aprobarea Normelor

metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit

persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

– Certificatului de acreditare a furnizorului de servicii sociale a Filialei Județene Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România seria AF, NR.003088/ 20.04.2018

– Licenței  seria LF, nr. 000755/25.02.2021 de funcționare  a Serviciului social ” Servicii de

asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale” din cadrul Asociației

Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj, emisă de ANPDPC:

– Deciziei ANPDPC nr. 400 din 25.02.2021 privind acordarea licenței de funcționare

pentru Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe

vizuale”,

S-a convenit de comun acord la încheierea prezentului  PROTOCOL DE COLABORARE

între:

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj cu sediul în localitatea

Cluj-Napoca, strada G-ral Eremia Grigorescu nr.37-39, cod fiscal 5013699, telefon: 0264-592401; 0264-420146, fax 0264-420602, reprezentată prin Director General NICOLETA MOLNAR

Și

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, strada Baba Novac nr.15 ap.3, cod fiscal 4723477, telefon 0264-590877, fax: 0264-590877, reprezentată prin Președinte  FLORENTIN-CRISTIAN RĂDULESCU

 1. DISPOZIȚII GENERALE

Prezentul protocol este încheiat în scopul colaborării într-un spirit de asistență și sprijin reciproc a celor două părți și are la bază dorința comună de a promova drepturile persoanelor cu dizabilități vizuale.

Art. 1

Obiectul colaborării îl constituie colaborarea dintre DGASPC Cluj și Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale”, din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România-Filiala Județeană Cluj, în vederea acordării drepturilor de asistență socială prevăzute de Legea nr. 448/2006 actualizată persoanelor cu deficiențe vizuale din evidența asociației (bilete unice pentru transport interurban gratuit, roviniete, legitimații pentru transport urban cu mijloace de suprafață, depunerea solicitărilor de decont a carburantului necesar deplasărilor în cazul renunțării beneficiarului la biletele de călătorie gratuite, carduri europene pentru dizabilitate, legitimația acordată persoanelor cu handicap).

Art. 2

Persoana împuternicită de către președintele ANR- Filiala Județeană Cluj pentru a preda solicitările beneficiarilor și documentele specifice obținerii drepturilor către DGASPC Cluj, a prelua drepturile menționate la art. 1 în vederea distribuirii acestora solicitanților încadrați în grad de handicap vizual și a semna în numele și pentru membrii asociației este domnul BONCEA HOREA EUGEN, asistent social, conform Procurii pentru Reprezentare nr. 11/07.02.2022, care face parte integrantă din prezenta convenție.

Art. 3

(1)        Serviciul din cadrul DGASPC Cluj, responsabil de colaborarea cu reprezentantul Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale” din cadrul ANR este Serviciul Prevenire Marginalizare Socială și Integrare Socio-profesională, Evidență Prestații Sociale, Compartiment Incluziune Socială.

(2)        Persoana desemnată de către DGASPC Cluj pentru a colabora cu ANR-Filiala Județeană Cluj este doamna ANGHELUȘ CORINA, consilier superior în cadrul Serviciului Prevenire Marginalizare Socială și Integrare Socio-profesională, Evidență Prestații Sociale, Compartiment Incluziune Socială.

 1. DOCUMENTAȚIA SPECIFICĂ ȘI MODALITATEA DE LUCRU

Art. 4

În vederea obținerii rovinietei de către persoanele cu dizabilități vizuale. însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, reprezentantul ANR-Filiala Județeană Cluj depune la DGASPC Cluj documentele necesare, după cum urmează:

(1)        acte necesare obținerii scutirii de taxe de drumuri pentru persoanele cu handicap care au în proprietate autoturisme:

 1. a) cererea persoanei cu handicap deținătoare de autoturism;
 2. b) documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 3. c) copie a actului de identitate al persoanei cu handicap;
 4. d) copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autoturismului; \

 

(2)        acte necesare obținerii scutirii de taxe de drumuri pentru însoțitorii persoanelor cu handicap care au în proprietate autoturisme:

 1. a) cererea persoanei care însoțește persoana cu handicap și declarația pe propria răspundere din care să rezulte numele persoanei cu handicap pe care o însoțește:
 2. b) documentul din care să reiasă calitatea de însoțitor al persoanei cu handicap;
 3. c) documentul care atestă încadrarea în grad de handicap al persoanei pe care o însoțește;
 4. d) copie a actului de identitate al însoțitorului;
 5. e) copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autoturismului;

(3)        acte necesare obținerii scutirii de taxe de drumuri pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap care au în proprietate autoturisme:

 1. a) cererea asistentului personal al persoanei cu handicap;
 2. b) documentul din care să reiasă calitatea de asistent personal al persoanei cu handicap (contract de muncă, adeverință);
 3. c) copia actului de identitate al asistentului personal;
 4. d) copie a certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autoturismului.

Art. 5

(1)        DGASPC Cluj, prin persoana desemnată, operează de îndată în programul informatic cererile preluate. Numărul de înregistrare al cererilor, generate de programul D-smart, se comunică reprezentantului ANR-Filiala Județeană Cluj (înscrise pe ștampila direcției cu nr   data     ) cu

menționarea datei la care acesta se prezintă la sediul DGASPC Cluj pentru preluarea rovinietelor, pentru a fi distribuite utilizatorilor.

(2)        Eliberarea rovinietei către reprezentantul ANR-Filiala Județeană Cluj se realizează, sub semnătură pentru preluare, pe baza talonului autoturismului (în copie) și a numărului de înregistrare al solicitării.

Art. 6

(1)        în vederea obținerii biletelor de către persoanele cu dizabilități vizuale. însoțitorii sau. după caz. asistenții personali ai acestora, reprezentantul ANR depune la DGASPC Cluj documentele necesare, după cum urmează:

 1. a) cererea tip;
 2. b) copie de pe documentul de identitate al persoanei cu dizabilități / reprezentantului legal/asislentului personal, în situația în care au survenit modificări (schimbare: act identitate, domiciliu, reședință);
 3. c) document din care rezultă calitatea de asistent personal (contract de muncă, adeverință de la primăria de domiciliu a persoanei cu dizabilități) în situația în care solicitantul este asistentul personal al persoanei cu dizabilități;

(2)        Documentele enumerate la alin. (1) vor fi însoțite de un borderou cu datele persoanelor cu dizabilități pentru care se solicită biletele unice pentru transport interurban. Centralizatorul conține următoarele coloane:

 1. a) crt.
 2. b) nume și prenume persoană cu dizabilități
 3. c) cod numeric personal
 4. d) nume și prenume asistent personal și CNP
 5. e) bilete cuvenite
 6. f) observații

(3)        în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererilor. DGASPC Cluj eliberează biletele unice

pentru transport interurban reprezentantului ANR, spre a fi distribuite solicitanților, semnând / pentru primire în numele și pentru persoanele în drept, pe documentul privind eliberarea biletelor unice pentru transport interurban (Raport D-Smart privind bilete tipărite).   1

 

Art. 7

Ștampilarea biletelor unice pentru transport, eliberate persoanelor cu dizabilități vizuale, însoțitorilor sau. după caz, asistenților personali ai acestora, se realizează la sediul DGASPC Cluj, de către reprezentantul ANR.

Art. 8

(1)        Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale” din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România-Filiala Județeană Cluj distribuie biletele unice pentru transport interurban, precum și celelalte drepturi persoanelor cu dizabilități, reprezentanților legali sau asistenților personali ai acestora, după caz, pe baza actului de identitate, în termen de 10 zile lucrătoare de la preluarea acestora de la DGASPC Cluj;

(2)        Reprezentantul ANR distribuie beneficiarilor biletele pentru transport, completând centralizatorul cu datele persoanelor care au preluat biletele. Centralizatorul conține următorul cap de tabel:

CENTRALIZATOR DISTRIBUIRE BILETE TRANSPORT

LUNA/AN

Nr.crt Nume și prenume PH CNP PH Nume și prenume și CNP-AP Nr. bilete ridicate Data ridicării Semnătură

primire

1
2
3

 

(3)        Reprezentantul ANR distribuie beneficiarilor: legitimația pentru transport urban cu mijloace de suprafață , rovinieta și legitimația pentru persoana cu handicap, completând centralizatorul cu datele persoanelor care au preluat dreptul. Centralizatorul conține următorul cap de tabel:

CENTRALIZATOR DISTRIBUIRE DREPTURI

LUNA/ AN

Nr.crt Nume și prenume PH CNP PH Nume și prenume și CNP-AP/titular rovinetă Dreptul ridicat Data ridicării Semnătură

primire

1
2
3

 

 

III. CLAUZE SPECIFICE

Art. 9

Acordarea drepturilor prevăzute de Legea nr. 448/ 2006 către persoanele cu dizabilități, prin intermediul Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale” al ANR, nu se condiționează sub nici o formă de plata contribuției persoanelor cu dizabilități către Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj.

 

 1. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR:
 2. OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA-FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ

Art. 10

Reprezentanții Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale” din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România-Filiala Județeană Cluj, se obligă să cunoască și să respecte legislația și reglementările specifice privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

Art. 11

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj informează persoanele cu dizabilități pe care le reprezintă, reprezentanții legali sau asistenții personali ai acestora, după caz, asupra drepturilor și obligațiilor ce le revin, conform legii.

Art. 12

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj răspunde, potrivit dispozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor în documentele întocmite și depune toate diligențele pentru recuperarea prejudiciilor, de la persoanele pe care le reprezintă, în situația în care acestea utilizează necorespunzător biletele pentru transport interurban.

Art. 13

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj, prin persoana împuternicită, se obligă să comunice DGASPC Cluj orice modificare survenită în situația persoanelor cu dizabilități pe care le reprezintă, de natură să influențeze acordarea drepturilor: deces, schimbare domiciliu/reședință, schimbare act identitate, obținere beneficii sociale din partea altui stat membru al UE, instituirea tutelei, admiterea în centru rezidențial public/ privat etc

Art. 14

ANR prin persoana împuternicită din cadrul Serviciului social va preda la DGASPC Cluj biletele neutilizale integral sau parțial de către persoana cu handicap vizual, reprezentantul legal al acesteia și/sau, după caz, asistentul personal al persoanei cu handicap vizual, în următoarele situații:

 1. a) decesul persoanei cu handicap;
 2. b) încetarea contractului individual de muncă al asistentului personal;
 3. c) obținerea unui document de încadrare ulterior celui pe baza căruia au fost eliberate biletele de călătorie gratuită, care stabilește un grad de handicap care nu se încadrează în prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1017 din 2018;
 4. d) schimbarea opțiunii privind angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizației lunare prevăzute la art. 43 din Legea nr. 448/2006. ulterior eliberării biletelor de călătorie gratuită;
 5. e) schimbarea domiciliului/reședinței în alt județ sau sector.

Art. 15

ANR-Filiala Județeană Cluj se obligă să distribuie beneficiarilor drepturile ridicate de la DGASPC Cluj, precum și documentul cu informații asupra utilizării corespunzătoare a biletelor pentru transport, în termen de 10 zile lucrătoare de la preluare. Totodată informează persoanele cu dizabilități vizuale, însoțitorii sau. după caz, asistenții personali ai acestora asupra obligațiilor ce revin utilizatorilor biletelor de a respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1017/2018 și instrucțiunile privind utilizarea corectă a biletelor pentru transport.            z

 

Art. 16

ANR-Filiala Județeană Cluj se asigură că persoanele cu dizabilități semnează pentru preluarea drepturilor și a instrucțiunilor privind utilizarea corectă a biletelor pentru transport.

Art. 17

La solicitarea DGASPC Cluj. ANR-Filiala Județeană Cluj, prin persoana împuternicită, prezintă borderourile lunare completate privind distribuirea drepturilor (centralizatoarele prevăzute la art. 8 alin. (2) și (3) în prezentul protocol).

Art. 18

ANR-Filiala Județeană Cluj se obligă să respecte prevederile prezentului protocol.

 1. OBLIGAȚIILE DGASPC CLUJ

Art. 19

DGASPC Cluj se obligă să pună la dispoziția ANR-Filiala Județeană Cluj lista centralizatoare cu datele operatorilor pentru transport cu care DGASPC Cluj a încheiat convenții de colaborare. Acest document stă la baza informării beneficiarilor asupra operatorilor de transport care efectuează călătorii pe baza biletelor unice pentru transport eliberate de către DGASPC Cluj persoanelor cu dizabilități/însoțitorilor sau după caz, asistenților personali ai acestora.

Art. 20

DGASPC Cluj se obligă să pună la dispoziția ANR-Filiala Județeană Cluj formularele tip cu care operează în vederea acordării drepturilor pentru persoanele cu dizabilități, conform metodologiei de lucru și a procedurilor operaționale implementate aplicabile.

Art. 21

DGASPC Cluj se obligă să informeze ANR-Filiala Județeană Cluj asupra modificărilor legislative privind drepturile persoanelor cu dizabilități și asura metodologiei de lucru, de natură să influențeze acordarea drepturilor pentru persoanele cu dizabilități.

Art. 22

DGASPC Cluj se obligă să respecte prevederile prezentului protocol.

 1. RESPONSABILITĂȚI PRIVITOARE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER

PERSONAL

Art. 23

(1)        Părțile au cunoștință de dispozițiile legislației în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și se obligă să le respecte întocmai.

(2)        Părțile sunt de acord ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal furnizate și utilizate pentru executarea protocolului de colaborare, se va face doar în condițiile stipulate de legislația în vigoare.

(3)        Părțile au obligația de a lua măsuri pentru protejarea datelor cu caracter personal utilizate împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat și stocarea acestora în siguranță.

(4)        Părțile trebuie să se asigure că angajații proprii care prelucrează datele personale în baza acestui protocol au obligația de confidențialitate.

 

 1. ÎNCETAREA PROTOCOLULUI

Art. 24

(1)        Prezentul protocol încetează:

 1. a) de drept, ca urmare a abrogării prevederilor legale care au determinat încheierea lui;
 2. b) prin acordul scris al părților;
 3. c) prin reziliere, pe baza notificării comunicate în termen de max. 15. zile de la constatarea nerespectării prezentului protocol de colaborare;
 4. d) la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
 5. e) prin denunțarea unilaterală a oricăreia dintre părți, cu înștiințarea prealabilă a celeilalte părți, cu cel puțin 15 zile.

(2)        Prezentul protocol se poate prelungi, cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional.

VIL FORȚĂ MAJORĂ

Art. 25

(1)        Forța majoră este constatată de o autoritate competentă;

(2)        Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul protocol. pe toată perioada în care aceasta acționează;

(3)        îndeplinirea protocolului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți încetarea suspendării. în maximum 20 zile de la dispariția cauzei de forță majoră;

(4)        Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune.

VIII.    SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Art. 26

(1)        Părțile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ele, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului protocol;

(2)        Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o neînțelegere/divergență. litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești competente din România.

 1. COMUNICĂRI

Art. 27

(1)        Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului protocol, trebuie să fie transmisă în scris;

(2)        Orice modificare survenită pe durata prezentului protocol cu privire la denumirea, statutul juridic, sediul, adresa de mail /telefon, va fi transmisă în termen de 10 zile de la producerea acesteia;

(3)        Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

 

 

 1. DISPOZIȚII FINALE

Art. 28

(1)        Nici una dintre părți nu are dreptul să inițieze activități sau acțiuni care implică responsabilități pentru cealaltă parte, fără acordul acesteia;

(2)        Prezentul protocol se încheie pe o perioadă de un an. de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul scris al părților;

(3)        Prezentul protocol poate fi modificat sau completat prin act adițional, cu acordul părților.

(4)        Prezentul protocol a fost încheiat azi., în două exemplare originale,câte unul pentru fiecare parte.

ANEXE:

 1. Licența de funcționare, seria LF, nr. 000755 a Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale” din cadrul Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj, emisă de ANPDPC;
 2. Decizia ANPDPC nr. 400 din 25.02.2021 privind acordarea licenței de funcționare pentru Serviciului social ” Servicii de asistență și suport pentru persoanele adulte cu deficiențe vizuale”;
 3. Certificatul de acreditare de furnizor de  servicii sociale, seria AF, NR.003088/.20.04.2018
 4. Procura de reprezentare nr. 11/07.02 2022 a ANR-Filiala Județeană Cluj.

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și                   Asociația Nevăzătorilor din România

Protecția Copilului  Cluj                                              Filiala Județeană Cluj

Director General,                                                          Președinte,

NICOLETA MOLNAR                                              FLORENTIN-CRISTIAN RĂDULESCU