I. Alegeri la nivel de filială

Înainte de a demara procesul electoral (alegerile la nivelul grupelor), filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România (ANR) trebuie să adopte noul lor Statut, în concordanță cu cel aprobat la nivel naţional de Adunarea Generală a ANR în şedinţa din 17 octombrie 2019 şi validat de Judecătoria sector 2, București, prin încheierea de şedinţă din data de 20 noiembrie 2019, rămasă definitivă prin Hotărârea nr. 1394/15.07.2020 emisă de Tribunalul București.

Conform Statutului ANR, art. 33, grupa de nevăzători este structura locală a Asociaţiei care se poate organiza cu un număr de minim 10 membri. Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

a) criteriul geografic:

– o localitate;

– localităţi învecinate;

– cartiere;

– sectoare ale municipiului Bucureşti;

b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, unităţi de învăţământ etc;

c) alte criterii stabilite de către Consiliul Director al filialei;

d) alte domenii de activitate.

Organizarea unei grupe este obligatorie într-o întreprindere, instituţie, unitate de învăţământ etc. în care sunt angajaţi cel puţin 10 membri ai asociației.

Toți membrii filialei trebuie să se regăsească în mod obligatoriu într-o grupă.

Dat fiind numărul mare de membri ai unei filiale, Adunarea Generală a acesteia va fi formată din reprezentanţi aleşi şi mandataţi la nivelul grupelor.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor de la nivelul fiecărei filiale trebuie să fie formată dintr-un număr impar de reprezentanţi, nu mai puțin de 15, dintre care cel puțin doi membri din mediul rural. Fiecare filială va stabili numărul reprezentanţilor, în funcţie de numărul de membri cotizanţi. Lista cu numele reprezentanţilor aleşi în Adunarea Generală a filialei şi a grupelor din care fac parte va fi afişată la sediul filialei după încheierea alegerilor la nivelul grupelor.

Conform art.17 din Statutul asociației, în Adunarea Generală a Reprezentanţilor ANR trebuie să fie ales un profesor din partea fiecărei şcoli pentru deficienţi de vedere. În consecinţă, în Adunările Generale ale filialelor pe teritoriul cărora funcţionează şcoli pentru deficienţi de vedere trebuie să figureze ca reprezentanţi profesori nevăzători. În şcolile în care există cel puţin 10 cadre didactice, cu handicap vizual grav, accentuat sau mediu, ele formează o grupă. În şcolile în care numărul acestora este mai mic, profesorii vor fi încadraţi în grupe alături de profesori pensionari, sau în grupe mai ample din cadrul filialei din care să poată fi aleşi în Adunarea Generală a filialei doi reprezentanţi, între care un cadru didactic. În cazul filialei Bucureşti, pe teritoriul căreia funcţionează două şcoli pentru deficienţi de vedere, profesorii din cadrul acestora vor forma o singură grupă, alegându-şi în Adunarea Generală a filialei câte un reprezentant de la fiecare unitate de învăţământ.

Adunarea Generală a filialei alege, în funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, din rândurile reprezentanţilor prezenţi la sesiunea Adunării Generale, preşedintele filialei, vicepreşedinţii și ceilalţi membri ai Consiliului Director. Preşedintele filialei poate fi ales pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării statutului ANR , cu majoritate simplă de voturi. Durata mandatului preşedintelui este de cinci ani.

La Adunările Generale electorale ale filialelor va participa cel puţin un reprezentant al Consiliului Director naţional, în calitate de coordonator.

Înregistrarea audio sau video a ședinței Adunării Generale electorale se poate face doar cu acordul prealabil al majorităţii reprezentanţilor. Conform Statutului ANR, la funcția de președinte poate candida orice membru al filialei. Dreptul de a fi ales este îngrădit numai de situaţiile de incompatibilitate prevăzute în statut şi precizate în prezentul regulament.

Adunarea Generală a filialei este compusă din:

a) reprezentanţi aleşi de Adunările Generale ale grupelor existente în raza de activitate a filialei;

b) reprezentanţi de drept: preşedintele și ceilalți membri ai Consiliului Director în exercițiu, președinta comisiei de femei și președintele comisiei de tineret.

Comisia Electorală la nivel de filială

La începerea Adunării Generale electorale, trebuie aprobate prin vot Secretariatul adunării și Comisia Electorală.

Secretariatul adunării trebuie să fie alcătuit din două persoane dintre care una, în măsura posibilului, să fie angajată a filialei. Secretariatul redactează procesul-verbal al Adunării Generale electorale.

Comisia trebuie să aibă un număr impar de membri, între 3 şi 5, stabilit de Adunarea Generală a filialei.

Din Comisia Electorală pot face parte:

– un reprezentant din cadrul autorităţilor locale sau din instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi.

– unul sau doi însoţitori, fără probleme de vedere, din partea reprezentanţilor la Adunarea Generală, aleşi de către aceştia.

– un secretar al comisiei, care să nu fie salariat al filialei organizatoare.

Delegatul Consiliului Director Naţional coordonează întreaga acţiune şi nu face parte din Comisia Electorală.

Comisia Electorală are următoarele atribuţii:

1. verifică dosarele depuse pentru funcţia de preşedinte;

2. validează dosarele depuse din punctul de vedere al conformităţii actelor cu Statutul Filialei şi cu Regulamentul Electoral;

3. verifică buletinele de vot, ştampilele, cabina şi urna folosită în procesul de votare;

4. ia măsurile organizatorice necesare pentru ca toţi reprezentanţii să-şi poată exercita dreptul de vot în cele mai bune condiţii;

5. numără voturile exprimate şi comunică Adunării Generale rezultatul scrutinului după fiecare etapă a procesului de votare;

6. asigură corectitudinea procesului de votare, validează candidaţii aleşi pe fiecare funcţie după numărarea voturilor şi comunică Adunării Generale numele câştigătorului scrutinului pentru fiecare funcţie;

În cazul în care există neclarităţi cu privire la procesul de votare, reprezentanţii se pot adresa delegatului/delegaţilor Consiliului Director, pentru clarificări.

Alegerea organelor de conducere ale filialei

Alegerea componenţilor structurilor de conducere se face astfel:

a) Preşedintele filialei este ales prin vot secret;

b) Prim-vicepreședintele/vicepreşedinţii Filialei, ceilalţi membri ai Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori – prin vot deschis sau nominal, conform hotărârii Adunării Generale.

Pentru funcția de președinte al filialei poate candida orice membru care face parte din Adunarea Generală a Reprezentanților filialei și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de lege;

b) a fost membru cotizant al asociaţiei în ultimii cinci ani;

c) are vârsta de maximum 65 de ani (împliniți în anul alegerilor);

d) nu suferă de boli psihice;

e) face dovada, atât prin calitățile intelectuale și morale, cât și prin activitatea anterioară în cadrul și/sau în beneficiul asociației, că poate reprezenta interesele membrilor în relaţiile cu autorităţile și organizațiile române şi străine, în justiție și în general cu terții.

Dosarul de candidatură trebuie depus la sediul filialei până cel târziu cu 7 zile calendaristice înainte de desfăşurarea Adunării Generale electorale.

Secretarul filialei trebuie să confirme conţinutul corect al dosarului candidatului, întocmind un proces-verbal de primire în două exemplare.

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

1. Curriculum Vitae, în care să se precizeze:

– activitatea semnificativă depusă în cadrul Filialei;

– evoluţia şcolară şi profesională;

2. un program care să cuprindă obiectivele candidatului pe durata mandatului;

3. o adeverinţă medicală eliberată de un medic psihiatru sau un psiholog care să ateste că nu suferă de boli sau afecţiuni psihice şi că este apt pentru îndeplinirea funcţiei de conducere;

4. certificat de cazier judiciar.

Pe buletinele de vot, candidaţii vor fi înscrişi în ordine alfabetică. Buletinul de vot va cuprinde un număr de file egal cu numărul candidaților și va avea formatul B5 (un sfert dintr-o foaie A4). Filele vor fi aşezate una peste alta şi în partea din stângă sus vor fi prinse cu o capsă care indică nevăzătorului poziţia normală a buletinului de vot.

Pe latura din dreapta a filelor buletinului de vot se vor afla orificii rotunde, după cum urmează: unul pe prima pagină pentru primul candidat, două pe a doua pagină pentru al doilea candidat și așa mai departe.

Buletinele de vot vor fi aduse de către reprezentantul Consiliului Director naţional şi vor purta ştampila aferentă. Filiala va pune la dispoziţie ştampila de vot.

Procesul de votare se va desfăşura astfel:

– reprezentanţii vor fi chemaţi la vot de unul dintre membrii Comisiei Electorale în ordinea în care figurează pe lista de prezenţă la Adunarea Generală (în mod obişnuit în ordine alfabetică);

– reprezentantul va primi buletinul de vot și șampila cu menţiunea VOTAT;

– reprezentanții complet nevăzători pot opta să intre în cabina de vot singuri sau însoțiți. După identificarea candidatului preferat, vor aplica ștampila pe fila corespunzătoare.

– la ieşirea din cabina de vot, alegătorul va introduce buletinul de vot în urnă şi va preda ştampila reprezentantului Comisiei Electorale.

Neaplicarea ştampilei pe nici una dintre filele buletinului de vot sau aplicarea mai multor ştampile pe buletin conduce la anularea votului.

Comisia Electorală va număra voturile şi va prezenta Adunării Generale rezultatul votării pentru fiecare funcţie vizată. Va fi declarat câştigător candidatul care va obţine cel mai mare număr de voturi valabil exprimate, conform art. 34 alin. (4) din Statutul organizaţiei. În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu întruneşte numărul necesar de voturi pentru a putea fi declarat câştigător, primii doi clasaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute, vor participa la un al doilea tur de scrutin. Va fi declarat câştigător candidatul care obţine cel mai mare număr de voturi, cu condiţia ca acest număr să fie cel puţin jumătate plus unu din numărul electorilor prezenţi.

Alegerea altor funcţii:

Candidaţii la funcţiile de prim-vicepreşedinte sau, după caz, la cele de vicepreședinte, vor prezenta verbal în faţa Adunării Generale un Curriculum Vitae şi un proiect de activitate.

Pot ocupa funcţia de prim-vicepreşedinte sau, după caz, pe cea de vicepreședinte candidaţii care obţin, după un tur de scrutin sau mai multe tururi, votul a jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor prezenţi.

Depunerea candidaturilor pentru celelalte funcţii alese (membri ai Consiliului Director al Filialei) se face în timpul desfăşurării lucrărilor Adunării Generale.

Fiecare candidat se va prezenta Adunării Generale, fără a fi necesară depunerea unor documente scrise.

Pentru alegerea celorlalţi membri ai Consiliului Director sau a membrilor Comisiei de Cenzori ai Filialei, se va utiliza, de regulă, votul deschis sau, după caz, votul nominal. În situaţia în care Adunarea Generală stabileşte că pentru unele funcţii se va utiliza votul nominal, se va proceda astfel:

 • unul dintre membrii Comisiei Electorale va citi lista delegaţilor, fiecare delegat pronunţând numele candidatului sau candidaților preferați;

 • Comisia Electorală va proceda la numărarea voturilor exprimate prin vot nominal, consemnând optiunile. Posturile vor fi ocupate de către candidaţii care obţin cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu din numărul alegătorilor prezenţi.

Alegerea Comisiei de Cenzori a filialei

Comisia de cenzori se alege, în conformitate cu statutul filialei, de către Adunarea Generală a filialei şi este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai filialei aleşi de către Adunarea Generală a filialei, la propunerea Consiliului Director. Membrii Adunării Generale a filialei, ai Consiliului Director ai filialei şi salariaţii filialei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

II. Alegeri la nivelul Asociaţiei Nevăzătorilor din România

La începerea Adunării Generale electorale, trebuie aprobate prin vot Secretariatul adunării și Comisia Electorală.

Secretariatul Adunării Generale a Reprezentanţilor, alcătuit din maximum trei persoane, salariaţi ai asociaţiei, redactează procesul-verbal al Adunării Generale electorale.

Comisia Electorală este formată dintr-un un număr impar de persoane, între 3 şi 5, din care pot face parte:

– un reprezentant din cadrul autorităţilor sau din instituţiile care se ocupă de persoanele cu dizabilităţi;

– unul sau doi însoţitori, fără probleme de vedere, din partea reprezentanţilor la Adunarea Generală, aleşi de către aceştia;

– un secretar al comisiei, care să nu fie salariat al Consiliului Director naţional.

Comisia electorală aleasă la nivelul Adunării Generale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România are aceleaşi atribuţiuni şi pune în aplicare aceleaşi proceduri ca şi comisia de la nivelul filialelor.

Adunarea Generală a Reprezentanţilor

Art. 17 din Statutul ANR reglementează componenţa Adunării Generale a Reprezentanţilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, astfel:

Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România este organul suprem de conducere al Asociaţiei şi este compusă din:

– preşedinţii filialelor teritoriale ale asociaţiei;

– câte un reprezentant ales de către Adunările Generale ale filialelor;

– membrii Consiliului Director al Asociației în exercițiu;

– un reprezentant al şcolilor pentru deficienţi de vedere, desemnat de către Comisia naţională de educaţie;

– preşedinta Comisiei naţionale de femei;

– preşedintele Comisiei naţionale de tineret.

Dat fiind numărul foarte mare de membri de pe întreg teritoriul ţării, aceștia sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei de către preşedinţii filialelor din care fac parte şi de către un reprezentant ales de Adunarea Generală a filialei în acest sens.

Alegerea organelor de conducere ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România

Alegerea Preşedintelui ANR

Condiţiile de depunere a candidaturii şi celelalte acte din dosarul candidatului sunt identice cu cele necesare în cadrul procesului similar de la nivelul filialei.

Procesul electoral pentru funcţia de Preşedinte se desfăşoară conform Statutului ANR, art. 25 alin. (2).

Preşedintele ales îşi începe mandatul cu data de 1 a lunii următoare alegerii sale.

Alegerea Prim-vicepreşedintelui ANR

Condiţiile de depunere a candidaturii şi celelalte acte din dosarul candidatului sunt identice cu cele necesare în cadrul procesului similar de la alegerea Preşedintelui filialei.

Procesul electoral pentru funcţia de Prim-vicepreşedinte se desfăşoară conform Statutului ANR, art. 27 alin. (2).

Alegerea Consiliului Director al ANR

Potrivit art. 22 alin. 2, Consiliul Director naţional este ales de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pentru un mandat de cinci ani, şi este constituit dintr-un număr de șapte membri şi anume:

– preşedintele Asociaţiei;

– prim-vicepreşedintele Asociaţiei;

– cinci vicepreşedinţi, responsabili cu cinci domenii de activitate.

Conform art. 28 alin. (1) din Statutul organizaţiei, vicepreşedinţii asociaţiei sunt aleşi de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, din rândurile acesteia.

Adunarea Generală electorală a Reprezentanţilor decide care sunt cele cinci domenii de responsabilitate, obligatoriu majore, ale vicepreşedinţilor.

Alegerea Comisiei de Cenzori ANR

Comisia de cenzori se alege, conform art. 29 din Statut, de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi este compusă din trei membri: un expert contabil şi doi membri ai asociației aleşi de către Adunarea Generală, la propunerea Consiliului Director. Membrii Adunării Generale, ai Consiliului Director naţional şi salariaţii asociaţiei nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Din punct de vedere tehnic şi organizatoric, în cazul votului secret, la Adunarea Generală electorală a reprezentanţilor ANR se aplică aceleaşi proceduri ca la Adunarea generală electorală a filialelor.

Semnături:

Asociaţia Nevăzătorilor din România

Recunoscută de utilitate publică prin H.G. 1033/03.09.2008

Operator de date cu caracter personal conform RDGP inregistrata sub nr. 13856/14.06.2019

Filiala Judeteana Cluj

C.F. 4723477

400080, Mun.Cluj-Napoca, Strada Baba Novac, nr.15, ap.3, jud.Cluj

Tel: 0264-590877

e-mail: cjanvr@gmail.com

S T A T U T U L

Asociaţiei Nevăzătorilor din România

FILIALA JUDEȚENĂ CLUJ

 • actualizat la data de 14 .09.2020

Capitolul I.

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj este persoană juridică de drept privat, având natura juridică de filială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – asociaţie recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, operator de date cu caracter personal conform RGDP înregistrată sub nr.13856/14.06.2019 constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat şi mediu, domiciliaţi sau originari în raza sa de activitate. Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj este organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi şi în spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii, poate primi sprijin din partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice.

Art. 2 – Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj (denumită în continuare „Filială”) funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, cu privire la Asociații și Fundații, publicată în Monitorul Oficial al României nr.39/31.01.2000, modificată și completată prin legea nr.246 din 18 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României nr.656 din 25 iulie 2005, conform actelor noastre de constituire și obținere a personalității juridice, potrivit Încheierii Civile nr.1608/CC din 01.iunie, 2005- dosar nr. 8034/2004.

Art. 3 – Filiala are sediul în loc. Cluj Napoca, str. Baba Novac, nr. 15, ap.3, jud. Cluj

Art. 4 – Durata de funcţionare a Filialei Cluj este nelimitată.

Capitolul II.

PRINCIPIILE, MISIUNEA ȘI SCOPURILE ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ

Art. 5 – Filiala Județeană Cluj este structură cu personalitate juridică, afiliată la Asociaţia Nevăzătorilor din România (denumită în continuare ”Asociația”), având organe proprii de conducere şi control, care funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, a statutului Asociaţiei, a regulamentelor de organizare şi funcţionare, a Actului constitutiv şi a statutului propriu.

Art. 6. – Filiala preia şi respectă următoarele principii generale ale Asociaţiei:

1.Principiul unităţii naţionale: Filiala Județeană Cluj, ca structură teritorială a Asociației, reprezintă interesele persoanelor cu deficiență de vedere la nivelul întregii ţări, și în special la nivelul județului Cluj, fiind recunoscută ca organizaţie naţională reprezentativă atât de către autorităţile publice române, cât şi de organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor;

2.Principiul autonomiei funcţionale: Filiala Județeană Cluj , structură teritorială cu personalitate juridică şi patrimoniu distinct, are dreptul şi capacitatea efectivă de autogestiune şi are autonomie administrativă şi financiară. Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Adunării generale a filialei și a Consiliului director în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de statutul Asociaţiei, precum şi de Actul constitutiv şi de statutul filialei şi poate să încheie acte juridice de dispoziţie în numele şi pe seama Asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director naţional.

3.Principiul descentralizării unor competenţe: Filiala Județeană Cluj dobândeşte dreptul de a exercita anumite atribuţii şi de a presta anumite servicii specifice Asociaţiei, în condiţiile autonomiei funcţionale.

4.Principiul eligibilităţii: Filiala Județeană Cluj are dreptul de-a-şi alege independent organele de conducere, conform statutului Asociaţiei, statutului propriu şi reglementărilor interne.

   1. Principiul interesului comun şi al solidarităţii: membrii filialei desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi al membrilor acesteia.

   2. 6.Principiul reprezentării: dat fiind numărul mare de membri, Filiala Județeană Cluj funcționează la toate nivelele sale de organizare prin reprezentare proporțională.

Art. 7 – Filiala Județeană Cluj militează pentru crearea unei societăţi în care persoanele cu dizabilităţi vizuale să beneficieze pe deplin de drepturile şi de libertăţile fundamentale ale omului, să îşi poată exercita cu şanse egale drepturile civile, politice, economice, sociale şi culturale, aşa cum sunt ele prevăzute în tratatele internaţionale la care România este parte în Convenţia ONU privind drepturile Persoanelor cu dizabilităţi, ratificată de România în anul 2010 prin Legea nr. 221, precum și în spiritul şi în litera Constituţiei şi a reglementărilor interne.

Art. 8 – Scopurile Filialei se realizează în folosul membrilor săi şi constituie atât demersuri de promovare şi apărare a drepturilor generale şi specifice, cât şi servicii sociale furnizate persoanelor cu dizabilități vizuale .

1.SCOP DE REPREZENTARE

Filiala Județeană Cluj are ca principal scop reprezentarea membrilor săi în faţa autorităţilor publice centrale şi locale, a altor instituţii, precum şi în raport cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu instituţii culturale, de învăţământ, sportive, cu terţi în general, atât în ţară, cât şi în străinătate, pentru crearea unui cadru organizat în care persoanele cu dizabilități vizuale, familiile și aparținătorii acestora să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijinite în exercitarea drepturilor fundamentale ale omului și drepturilor cetăţeneşti generale şi specifice, în condiţiile egalităţii de şanse.

2. SCOP SOCIAL, ECONOMIC ȘI CULTURAL-EDUCAȚIONAL

 1. Filiala Județeană Cluj sintetizează problemele sociale cu care se confruntă membri săi în încercarea de a se integra deplin în societate pentru a beneficia de șanse egale și pentru a participa la dezvoltarea societății;

 2. Filiala Județeană Cluj îşi propune să folosească toate mijloacele legale, inclusiv înfiinţarea şi dezvoltarea de unităţi protejate şi de economie socială, pentru a contribui la sporirea resurselor financiare proprii destinate programelor socio-integrative specifice,dar şi pentru a-i sprijini pe membrii săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă pe măsura pregătirii şi abilităţilor fiecăruia, pentru a reuşi în iniţiative private şi pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege;

 3. Filiala Județeană Cluj sprijină şi poate dezvolta pe cont propriu sau în parteneriat cu alte instituții de stat sau private, centre de informare și consiliere, centre de zi, centre de reabilitare, de pregătire culturală, educațională, profesională și sportivă, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru membrii săi, aparținătorii şi familiile acestora. Conducerea structurilor înființate de filială este aprobată de către Adunarea generală, la propunerea Consiliului director.

Capitolul III

OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚENĂ CLUJ

Art. 9 – Filiala Județeană Cluj are drept principal obiect de activitate apărarea și promovarea libertăţilor, a drepturilor fundamentale, precum şi a intereselor legitime ale membrilor săi, reprezentarea acestora în fața instituțiilor statului și sprijinirea lor în vederea integrării în societate ca cetăţeni cu drepturi, obligaţii şi şanse egale cu ceilalţi cetăţeni.

Art. 10 – În vederea realizării obiectului principal de activitate, precum şi a scopurilor propuse, filiala îşi stabileşte următoarele obiective strategice:

 1. realizarea unei evidenţe centralizate a persoanelor cu dizabilități vizuale din zona de competență, precum şi îndrumarea şi consilierea acestora în vederea înscrierii ca membri ai asociaţiei, pentru a dobândi drepturile şi a-şi asuma obligaţiile ce decurg din calitatea de membru şi pentru a beneficia de toate serviciile de asistenţă şi reprezentare furnizate de către asociație, în vederea unei cât mai bune integrări în societate;

 2. oferirea de servicii sociale de bază şi de specialitate, precum şi de alte servicii pe plan educaţional, cultural, informaţional, sportiv şi de timp liber, membrilor filialei, aparținătorilor, familiilor acestora (ori, după caz, reprezentanţilor legali);

 3. dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi şi instituţii ale administraţiei centrale şi locale, cu alte organizaţii sau persoane juridice române şi străine în vederea realizării de proiecte şi programe în sprijinul membrilor filialei;

 4. reprezentarea în condițiile legii, a persoanelor cu dizabilităţi vizuale înscrise în organizaţie şi a intereselor lor în faţa autorităţilor şi a instituţiilor publice locale, naţionale şi internaţionale, a altor organizaţii din ţară şi din străinătate, în faţa notarilor publici şi în justiţie, precum şi oriunde apare necesitatea de a fi promovate şi apărate drepturile persoanelor cu dizabilități vizuale;

 5. desfăşurarea de activităţi economice, în folosul membrilor săi, pe cont propriu sau în parteneriat, prin crearea de unităţi protejate şi alte entităţi ale economiei sociale;

 6. participarea la proiecte interne și internaționale, pe cont propriu și/sau în parteneriat.

Art. 11 – Pentru atingerea obiectivelor stabilite, Filiala Județeană Cluj va desfăşura următoarele activităţi principale:

 1. sprijinirea persoanelor cu dizabilități vizuale din raza teritorială a filialei pentru obţinerea drepturilor specifice prevăzute în legislaţia internă şi în reglementările internaţionale în domeniu;

 2. întocmirea evidenței nominale și statistice a membrilor din raza sa de activitate;

 3. organizarea membrilor filialei în sucursale și grupe;

 4. desfășurarea de activităţi de lobby şi advocacy în favoarea persoanelor cu dizabilități vizuale, pentru obţinerea şi menţinerea drepturilor specifice şi pentru asigurarea protecţiei sociale, precum și organizarea de consultări publice cu privire la situația persoanelor cu dizabilități vizuale;

 5. consilierea asistenţilor personali, a familiilor şi aparţinătorilor membrilor săi, a altor persoane fizice şi juridice care doresc să sprijine persoanele cu dizabilități vizuale;

 6. înfiinţarea de centre şi furnizarea de cursuri de readaptare, formare şi/sau calificare profesională, precum şi alte cursuri, atât pentru membri, cât şi pentru alţi beneficiari;

 7. consilierea şi sprijinirea familiilor cu copii cu dizabilități vizuale, precum şi a adulţilor cu dizabilităţi vizuale în orientarea şcolară sau profesională, pentru înscrierea lor în învăţământul specializat sau integrat, după caz, îndrumarea şi sprijinirea persoanelor cu dizabilități vizuale pentru înscrierea la cursuri de calificare sau recalificare profesională;

 8. sprijinirea încadrării în muncă a persoanelor cu dizabilități vizuale, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor de accesibilitate, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale;

 9. sprijinirea persoanelor cu dizabilități de vedere în inițierea și dezvoltarea de activități profesionale pe cont propriu;

 10. înfiinţarea de centre de informare și consiliere, centre de zi, centre de tip respiro, centre de reabilitare, locuinţe protejate, servicii de suport pentru tinerii cu dizabilități vizuale încadraţi în muncă şi/sau pentru cei în căutarea unui loc de muncă, servicii socio-medicale, inclusiv la domiciliu, pentru membrii filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;

 11. organizarea de cluburi şi biblioteci dotate cu tehnologie asistivă;

 12. organizarea de activităţi cultural-artistice, sportive şi de timp liber, precum și de activităţi specifice în folosul persoanelor cu dizabilități vizuale;

 13. acordarea de sprijin pentru internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială a persoanelor cu dizabilități vizuale aflate în dificultate;

 14. acordarea de ajutoare financiare și materiale membrilor filialei aflaţi în situaţii deosebite, în funcţie de posibilităţi, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul director;

 15. acordarea de burse pentru elevi și studenţi, în funcție de posibilități, pe baza criteriilor stabilite de către Consiliul director al filialei;

 16. dezvoltarea şi întreţinerea relaţiilor de colaborare cu organizaţii ale persoanelor cu dizabilități vizuale din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale societăţii civile de la nivel local și național;

 17. colaborarea cu voluntari în diverse activităţi specifice asociaţiei;

 18. sesizarea organelor competente în cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor persoanelor cu dizabilități vizuale, inclusiv prin acţionarea în instanţă a persoanelor fizice şi juridice responsabile;

 19. acordarea de consultanță persoanelor juridice de drept public sau privat pentru accesibilizarea mediului comunicațional și fizic, în folosul persoanelor cu dizabilități vizuale;

 20. realizarea, achiziţionarea și comercializarea de programe, echipamente şi materiale asistive (tiflotehnice);

 21. promovarea și dezvoltarea soluțiilor TIC pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități de vedere;

 22. inițierea și susținerea de activități de cercetare cu privire la îmbunătățirea situației persoanelor cu dizabilități de vedere;

 23. diseminarea şi promovarea documentelor interne şi internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin desfăşurarea de activităţi şi campanii specifice de sensibilizare a opiniei publice cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi vizuale;

 24. orice alte activităţi care contribuie la îndeplinirea scopului şi a obiectivelor asociaţiei.

Capitolul IV

MEMBRII ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ

Secţiunea I – Dobândirea şi pierderea calităţii de membru

Art. 12 – (1) Calitatea de membru al Filialei Județene Cluj poate fi dobândită de orice cetăţean român cu domiciliul în județul Cluj, de orice cetăţean străin sau apatrid cu reşedinţa în județul Cluj, precum şi de cetăţenii străini originari din județul Cluj, indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat sau mediu prin acte legal recunoscute în România.

(2) Pot face parte din Filiala Județeană Cluj, persoane fizice fără deficienţă vizuală şi persoane juridice, numai în calitate de membri onorifici (susţinători). Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale filialei şi nu au drept de vot.

(3) În situații excepționale (cu caracter social, umanitar, civil, cultural-sportiv etc) Consiliul Director al filialei poate aproba înscrierea în filială a persoanelor cu deficiență vizuală din alte județe.

Art. 13 – (1) Pentru înscrierea ca membru al Filialei, solicitantul se va adresa președintelui.

(2) Primirea ca membru se face în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor doveditoare încadrării în categoria persoanelor cu dizabilități vizuale şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în raza de activitate a filialei.

(3) Adeziunea va fi aprobată de către președinte și confirmată de către Consiliul director al filialei în prima şedinţă de după data înregistrării ei. În cazul respingerii solicitării de aderare, aceasta se va comunica în scris solicitantului, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării.

(4) Primirea ca membru onorific se face în baza unei adeziuni semnate de solicitant.

Art.14 – (1) Pierderea calităţii de membru al Filialei Județene Cluj poate interveni în următoarele situaţii:

a) prin retragerea persoanei cu dizabilități vizuale, ca expresie a propriei voinţe;

b) prin deces;

c) prin suspendare;

d) prin excludere.

(2) Suspendarea poate interveni în următoarele situaţii:

a) dacă persoana cu dizabilități vizuale nu respectă prevederile statutului Asociaţiei, ale Statutului filialei sau ale Regulamentului intern al acesteia;

b) dacă nu achită timp de doi ani consecutivi cotizaţia de membru al filialei, în cuantumurile şi la termenele stabilite de către organele de conducere ale acesteia.

(3) Suspendarea poate fi decisă pe o perioadă cuprinsă între 6 (șase) luni și 2 (doi) ani. În situația în care cauza care a dus la suspendare persistă, se poate decide excluderea.

(4) Excluderea unui membru poate interveni în următoarele situaţii:

a) iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor asociaţiei;

b) aduce asociaţiei/filialei prejudicii grave de ordin material, financiar sau moral.

(5) Suspendarea şi excluderea din asociaţie se hotărăsc de către Consiliul director al filialei, după analizarea faptelor şi a punctului de vedere al celui vizat. Hotărârea se comunică membrului în cauză în cel mult 15 zile de la adoptare. Împotriva hotărârii Consiliului director al filialei, cel suspendat sau exclus poate face plângere la Adunarea generală a filialei în cel mult 30 de zile, iar în cazul în care este nemulţumit de decizie, la Consiliul director național, în termen de 30 de zile. Hotărârea Consiliului director național, adoptată după audierea ambelor părți (membrul vizat de excludere sau suspendare și reprezentantul legal al filialei), rămâne definitivă.

(6) Suspendarea și excluderea din calitatea de membru al filialei sunt sancțiuni cu aplicabilitate pe întreg teritoriul țării.

Art. 15 – (1) Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al filialei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului filialei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care asociația/filiala le asigură membrilor din resursele proprii.

(2) Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi se face după expirarea termenului de suspendare. În cazul membrilor excluşi, se poate face în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 13.

Secţiunea a II-a – Drepturi şi obligaţii

Art. 16 – Membrii Filialei Județene Cluj a Asociației Nevăzătorilor din România au următoarele drepturi:

a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile asociației;

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociației, după împlinirea vârstei de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice, în conformitate cu prevederile prezentului statut și ale Regulamentului electoral al Asociației;

c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale asociației la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează în mod direct;

d) să se adreseze cu cereri, propuneri și sesizări organelor de conducere ale Filialei Județene Cluj;

e) să îşi exprime opiniile prin organele de presă ale Filialei Județene Cluj și ale Asociației;

f) să fie informaţi despre hotărârile organelor de conducere naționale și ale filialei, precum şi despre gestionarea resurselor financiare la care contribuie în cadrul filialei.

Art. 17 – Membrii Filialei Județene Cluj au următoarele obligaţii principale:

a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Asociaţiei și ale Statutului filialei din care fac parte;

b) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale filialei și ale Asociaţiei;

c) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei sau care ar împiedica realizarea scopurilor acesteia;

d) să achite cotizaţia de membru al asociaţiei.

Capitolul V.

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ

Art. 18 – Filiala Județeană Cluj este structurată astfel:

A. Organe de conducere, administrare şi control.

1. Adunarea generală a filialei;

2. Consiliul director al filialei;

3. Comisia de cenzori a filialei.

B. Organe de conducere, administrare şi control ale structurilor locale

Sucursala:

– Comitetul sucursalei.

Grupa:

1. Adunarea generală a grupei;

2. Organizatorul de grupă.

Art. 19 – (1) Adunarea generală a filialei este organul suprem de conducere al filialei. Dat fiind numărul mare de asociaţi din aria de acoperire, membrii filialei aleg organele de conducere potrivit principiului reprezentării.

(2) Adunarea generală este compusă din:

a) reprezentanţi aleşi de Adunările generale ale grupelor existente în raza de activitate a filialei. Modalitatea de alegere și de reprezentare se stabilește prin Regulamentul electoral al Asociației;

b) reprezentanţii de drept: preşedintele și ceilalți membri ai Consiliului director în exercițiu, președinta comisiei de femei și președintele comisiei de tineret.

(3) Numărul reprezentanților fiecărei grupe va fi stabilit prin hotărârea Consiliului director, în conformitate cu prevederile Statutului Filialei Județene Cluj, ale Regulamentului electoral şi în funcţie de următoarele criterii principale:

a) aportul financiar al grupei la bugetul filialei;

b) nivelul de activitate al grupei şi rezultatele obţinute;

c) activitatea depusă de reprezentanții grupelor în perioada anterioară;

d) numărul membrilor grupei;

e) alte criterii stabilite de Consiliul director în funcţie de realităţile locale.

(4) Numărul membrilor Adunării generale va fi stabilit de către Consiliul director, ținând cont de principiul reprezentativității în funcție de numărul de membri ai filialei. Numărul membrilor Adunării generale nu poate fi mai mic de 15 .

(5) Adunările generale ale filialei sunt ordinare și extraordinare.

(6) Adunarea generală ordinară se întrunește o dată pe an, la convocarea Consiliului director al filialei sau a Consiliului director naţional şi este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul reprezentanţilor. Ședința are loc cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea desfăşurării Adunării generale a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

(7) Hotărârile Adunării generale a Filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă. Aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

(8) Adunarea Generală a Filialei poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul director naţional sau de către Consiliul director al filialei, din proprie iniţiativă sau la cererea a două treimi din numărul reprezentanţilor, sau a 50%+1 din numărul membrilor filialei, cu condiţia ca membrii filialei care solicită întrunirea să provină de la două treimi din numărul grupelor statutar constituite.

(9) Convocarea – conţinând data, locul şi ora desfăşurării adunării – se comunică reprezentanților, prin orice mijloc de comunicare scrisă, cu cel puțin 15 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării. Ordinea de zi a şedinţei, raportul de activitate şi raportul financiar-contabil, vor fi trimise cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea adunării.

(10) În situația în care sunt necesare decizii în regim de urgență, membrii adunării pot fi consultați prin orice mijloc de comunicare. În acest caz, deciziile se pot adopta cu condiția ca jumătate plus unu dintre membrii Adunării generale să-și exprime opțiunile de vot.

(11) Modalităţile tehnice de exprimare a votului sunt cuprinse în Regulamentul electoral al asociației.

Art. 20 – Adunarea generală are următoarele competenţe principale:

a) aprobarea raportului de activitate al Consiliului director, a execuţiei bugetare, a bilanţului contabil şi a raportului Comisiei de cenzori pentru anul anterior;

b) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale filialei;

c) aprobarea sau, după caz, modificarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli și a bilanțului contabil;

d) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului director şi ai Comisiei de cenzori;

e) înfiinţarea și reorganizarea de grupe sau de sucursale, după caz;

f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;

g) dizolvarea şi lichidarea filialei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;

h) adoptarea, la propunerea Consiliului director, a calendarului activităţilor filialei pentru anul următor;

i) sancţionarea membrilor Consiliului director;

j) aprobarea, la propunerea Consiliului director, a înfiinţării în subordinea Asociaţiei, de unităţi protejate și alte entităţi ale economiei sociale, cu sau fără personalitate juridică, precum şi desfăşurării unor activităţi economice directe, conform dispoziţiilor legale.

Art. 21 – (1) Consiliul director este organul executiv de conducere, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale.

(2) Consiliul director este ales de către Adunarea generală, pentru un mandat de cinci ani.

(3) Consiliul director este compus din cinci membri, şi anume:

– preşedintele filialei;

– prim-vicepreședintele filialei;

– trei vicepreședinți, responsabili pe domenii de activitate;

-pe lângă aceștia, Adunarea Generală alege doi membri supleanți care înlocuiesc membrii de drept, în situația indisponibilității acestora.

Art. 22 – (1) Şedinţele consiliului director sunt statutar constituite dacă la acestea participă jumatate plus unu din membri, hotărârile sale fiind adoptate cu votul majorităţii celor prezenţi. În caz de egalitate, votul președintelui este decisiv.

(2) Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare din două în două luni şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie. În situația în care sunt necesare decizii în regim de urgență, membrii consiliului pot fi consultați prin orice mijloc de comunicare. În acest caz, deciziile se pot adopta cu condiția ca jumătate plus unu dintre membri să-și exprime opțiunile de vot.

(3) Secretarul executiv, văzător, participă la şedinţele Consiliului director cu drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul director.

(4) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Consiliul director îşi poate elabora un regulament de funcţionare.

Art. 23 – Consiliul director are următoarele atribuţii principale:

 • prezintă Adunării generale a filialei raportul de activitate pe perioada anterioară, execuția bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe perioada următoare şi proiectele de programe ale filialei;

 • coordonează întreaga activitate a filialei şi îndeplineşte funcţiunile de conducere necesare în intervalele dintre reuniunile Adunării generale;

 • încheie acte juridice în numele şi pe seama filialei, în limitele competenţelor stabilite de lege, de Actul constitutiv şi de statut, precum şi de hotărârile Adunării generale;

 • hotărăște schimbarea sediului social al filialei;

 • elaborează și aprobă organigrama şi politica de personal a filialei, statele de funcții, precum şi fişele posturilor prevăzute în organigramă și le prezintă Adunării generale;

 • elaborează şi supune aprobării Adunării generale Regulamentul de organizare şi funcţionare a filialei, Regulamentul de ordine internă a filialei, precum şi regulamentele unităților din subordine;

 • hotărăşte sancţionarea salariaţilor filialei și ai unităților subordonate;

 • rezolvă cererile, sesizările, contestaţiile şi reclamaţiile primite de la membrii filialei;

 • aprobă editarea şi distribuirea tipăriturilor filialei, a imprimărilor audio, a filmelor cu descriere audio, precum și a altor produse culturale în formate specifice;

 • convoacă Adunarea Generală ordinară şi extraordinară, precum şi Adunările Generale ale grupelor;

 • stabileşte nivelul cotizaţiei anuale pentru membrii organizaţiei și al altor taxe sau contribuții;

 • organizează instruirea organelor alese şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului filialei.

Art. 24 – (1) Preşedintele Filialei Județeane Cluj, persoană cu handicap vizual, este reprezentantul legal al organizației. Președintele are obligaţia de a asigura îndeplinirea misiunii și scopurilor filialei şi a tuturor hotărârilor organelor de conducere.

(2) Preşedintele filialei este ales de Adunarea generală, cu votul majorităţii celor prezenţi, pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării prezentului statut.

(3) Pentru funcția de președinte al filialei poate candida orice membru care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) nu se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de lege;

b) are o vechime minimă de cinci ani consecutivi ca membru cotizant în asociaţie;

c) are vârsta de maximum 65 de ani (împliniți în anul alegerilor);

d) nu suferă de boli psihice;

e) face dovada, atât prin calitățile intelectuale și morale, cât și prin activitatea anterioară în cadrul și/sau în beneficiul asociației, că poate reprezenta interesele membrilor în relaţiile cu autorităţile și organizațile române şi străine, în justiție și în general cu terții.

Art. 25 – (1) Preşedintele filialei are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă filiala în relaţia cu autorităţile și instituțiile publice, cu alte organizații de drept public sau privat, cu persoane fizice și organizatii române şi străine, în general cu terți, precum și în justiție;

b) coordonează şi controlează întreaga activitate a filialei;

c) conduce lucrările Consiliului director şi ale Adunării generale;

d) poate încheia acte în numele şi pe seama filialei, în limitele aprobate prin hotărârile Adunării generale şi ale Consiliului director;

e) îndeplineşte orice alte atribuții stabilite de către Adunarea generală şi de Consiliul director.

(2) În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii, dispoziţii şi instrucţiuni.

(3) Preşedintele poate delega unele competenţe, pe perioade limitate şi din motive întemeiate, prim-vicepreședintelui filialei.

Art. 26 .(1) Prim-vicepreședintele filialei, persoană cu handicap vizual, este ales de Adunarea generală, din rândurile reprezentanților prezenți, cu majoritate simplă a voturilor valabil exprimate.

(2) Prim-vicepreședintele îndeplinește atribuţiile hotărâte de către Consiliul director.

(3) Vicepreşedinţii filialei, persoane cu handicap vizual, sunt aleşi de Adunarea generală, din rândurile reprezentanților prezenți, cu majoritate simplă a voturilor valabil exprimate.

(4) Vicepreşedinţii îndeplinesc atribuţiile hotărâte de către Consiliul director.

Art. 27 – (1) Durata mandatului organelor de conducere ale Filialei Județeane Cluj este de cinci ani.

(2) În cazul renunțării la funcție prin demisie, mandatul se consideră complet.

(3) În situația în care filiala își schimbă forma de organizare, transformându-se din județeană în interjudețeană sau invers, mandatele anterioare de președinte nu se iau în calcul.

(4) În caz de indisponibilitate a preşedintelui filialei de exercitare a mandatului pe o durată mai mare de şase luni sau de vacantare a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de către prim-vicepreședintele filialei. În cel mult şase luni de la preluarea interimară a atribuţiilor preşedintelui de către prim-vicepreşedinte, Consiliul director convoacă Adunarea generală pentru alegerea unui nou preşedinte.

Art. 28 – (1) Comisia de cenzori este organul prin care se asigură controlul financiar intern al filialei.

(2) Comisia de cenzori se alege de către Adunarea generală a filialei.

(3) Comisia de cenzori este compusă din trei membri: un expert contabil sau contabil autorizat şi doi membri ai filialei care nu fac parte din Adunarea generală.

Art. 29 – (1) Comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul filialei;

b) întocmeşte rapoarte anuale privind execuţia bugetară şi le prezintă Adunării generale;

c) organizează controale de fond ori de câte ori este necesar;

d) poate participa la şedinţele Consiliului director, fără a avea drept de vot.

(2) În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de cenzori nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.

(3) Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

SUCURSALA

Art. 30 – (1) Sucursala este o structură teritorială a filialei, fără personalitate juridică, ce poate fi organizată, în funcţie de necesităţile impuse de activitatea filialei, în subordinea acesteia.

(2) Sucursala se înfiinţează la propunerea Consiliului Director, cu aprobarea Adunării Generale a filialei.

Art. 31 – Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini principale:

a) identifică persoanele cu deficiență vizuală din zonă, îndrumându-i şi sprijinindu-i pentru înscrierea ca membri ai filialei;

b) coordonează activitatea grupelor din raza sa de competenţă;

c) sprijină filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;

d) facilitează comunicarea între conducerea filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu deficienții de vedere din raza de competenţă;

e) încasează cotizaţiile membrilor;

f) organizează şi desfăşoară acţiuni cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber;

g) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către Consiliul Director al filialei şi de către Adunarea Generală, în limitele dispoziţiilor legale şi statutare.

Art. 32 – (1) Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului Director al filialei şi este condusă de un comitet compus din:

– un coordonator al sucursalei, care este şi vicepreşedinte al filialei;

– doi membri, numiţi de Consiliul Director al filialei dintre persoanele cu deficiență de vedere din zonă, care fac parte din Adunarea Generală a filialei;

– cel puţin un salariat văzător, care face parte din structura de personal a filialei.

(2) Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:

a) asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;

b) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, ale Consiliului Director şi dispoziţiile preşedintelui filialei;

c) prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului Director al filialei;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi ale Statutului filialei.

Grupa

Art. 33 – (1) Grupa este structura locală a filialei şi se poate organiza cu un număr de cel puţin 10 membri.

(2) Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

a) criteriul geografic:

– o localitate;

– localităţi învecinate;

– cartiere;

b) criterii profesionale: pe întreprinderi, instituţii, unităţi de învăţământ etc;

c) alte domenii de activitate;

d) alte criterii, stabilite de către Consiliul director al filialei.

(3) Organizarea unei grupe este obligatorie într-o întreprindere, instituţie, unitate de învăţământ etc. în care sunt angajaţi cel puţin 10 membri ai asociației.

(4) Fiecare membriu al filialei trebuie să se regăsească în mod obligatoriu într-o grupă.

Art. 34 – Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii comunitare şi are următoarele atribuţii principale:

a) realizarea coeziunii persoanelor cu deficiență de vedere la nivel local şi a integrării acestora în asociaţie;

b) îndrumarea către filială a persoanelor cu deficiență vizuală din raza de activitate;

c) sprijinirea membrilor aflaţi în situaţii deosebite;

e) atragerea persoanelor cu deficiență vizuală pentru participarea la activităţile organizate de filială şi de asociaţie;

f) sprijinirea încasării de către filială a cotizaţiei membrilor grupei.

Art. 35 – (1) Adunarea generală a grupei este alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.

(2) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an, la convocarea organizatorului de grupă, a Consiliului director al filialei sau la cererea majorităţii membrilor grupei.

(3) La orice Adunare generală a grupei va participa un membru al Consiliului director al filialei.

Art. 36 – Adunarea generală a grupei are următoarele atribuţii:

a) alege organizatorul de grupă, pentru un mandat de cinci ani;

b) analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate prezentate de organizatorul de grupă;

c) aprobă programele de activităţi ale grupei;

d) alege reprezentantul sau, după caz, reprezentanţii în Adunarea generală a filialei;

e) hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea grupei.

Art. 37 – Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:

a) asigură îndeplinirea sarcinilor grupei, potrivit Statutului filialei și Statutului asociaţiei;

b) asigură punerea în practică a hotărârilor Adunării generale a grupei sau ale organelor ierarhice ale filialei;

c) prezintă şi supune Adunării generale a grupei rapoartele de activitate şi proiectele planurilor de activităţi;

d) asigură legătura cu filiala.

Art. 38 (1) Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în folosul membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, membrilor asociaţiei li se pot acorda următoarele recompense:

a) felicitări publice în cadrul adunărilor generale ale Asociaţiei nevăzătorilor şi a oricărei manifestări organizată de aceasta;

b) prezentarea meritelor în publicaţiile Asociaţiei sau în celelalte mijloace de informare în masă;

c) diplome de merit;

d) premii ocazionale, anuale sau trimestriale.

 • Propunerea de recompensare se face de către preşedintele Filialei și se aprobă de către Consiliul director al filialei.

 • – În situaţia constatării netemeiniciei propunerii, organul de conducere competent o va respinge, organul care a făcut propunerea neavând dreptul să mai facă propuneri de acordare a unei recompense cel puţin un an.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor Statutului asociaţiei, ale regulamentelor acesteia și ale Statutului filialei sau pentru încălcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, membrilor organelor de conducere de la toate nivelurile structurilor filialei li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendarea din funcţia deţinută;

c) excluderea din organul de conducere.

(3) În cazul în care există un prejudiciu financiar produs ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii membrilor organelor de conducere, constatat de către responsabilul financiar sau de către Comisia de cenzori, Consiliul Director are obligația de a întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciului.

(4) Propunerea motivată a sancţiunii se face de către organul care a constatat abaterea şi se aplică după analiza faptelor şi audierea celui vizat de către Consiliul director al filialei, de către Adunarea generală a acesteia, de către Consiliul director al asociației sau, după caz, de către Adunarea generală națională. Aceasta din urmă este îndreptăţită să aplice sancţiunile prevăzute la alin. 1, indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau teritoriale. Hotărârile Adunării generale naționale sunt definitive.

(5) Hotărârea privind sancţiunea aplicată se comunică celui vizat în termen de cinci zile de la adoptare.

(6) Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei.

(7) Plângerile împotriva sancțiunilor aplicate de către unul dintre organele de conducere se soluționează de către organul de conducere ierarhic superior.

Capitolul VI

PATRIMONIUL ASOCIAȚIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA – FILIALA JUDEȚEANĂ CLUJ

Art. 39 – Patrimoniul va fi evidenţiat şi păstrat pe numele filialei, în conformitate cu legislaţia română în materie, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia.

Art. 40 – Veniturile filialei provin din:

a) cotizațiile membrilor;

b) alte taxe sau contribuţii, precum şi sume încasate pentru anumite servicii;

c) contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor;

d) dobânzile, dividendele şi alte venituri rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale;

e) venituri rezultate din activităţi ocazionale, precum evenimente de strângere de fonduri, conferinţe, spectacole şi alte evenimente organizate în scop social, profesional, cultural, educațional sau sportiv, potrivit statutului;

f) venituri rezultate din activităţi economice directe;

g) donaţii, sponsorizări sau legate;

h) cofinanţări și subvenţii pentru anumite proiecte şi servicii;

i) resurse financiare sau materiale obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

j) resurse provenite din finanţări nerambursabile interne și/sau externe;

k) alte venituri prevăzute de lege.

Art. 41 – Filiala poate accepta donaţii sau legate testamentare cu sarcini din partea terţilor numai cu condiţia ca asemenea sarcini să nu contravină scopului şi activităţilor filialei şi să fie aprobate de către Adunarea generală.

Capitolul VII

DISPOZIŢII COMUNE

Art. 42 – (1) Filiala Județeană Cluj îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare și cu prezentul statut.

(2) Adunările generale, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.

(3) În cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (2), președintele filialei convoacă o nouă ședință, în termen de maximum șapte zile. Membrii prezenți vor constitui cvorumul necesar desfășurării ședinței, iar hotărârile vor fi aprobate cu votul a jumătate plus unu din numărul voturilor exprimate.

(4) În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.

Art. 43 – (1) Filiala Județeană Cluj are obligația să achite anual o cotizație către Asociația Nevăzătorilor din România. Sumele încasate din partea filialelor cu titlu de cotizație anuală constituie Fondul de solidaritate al asociației.

(2) Valoarea cotizației anuale se stabilește de către Adunarea generală a asociației.

(3) În cazul în care o filială nu își achită cotizația anuală timp de 2 (doi) ani consecutivi, Consiliul director al asociației poate decide aplicarea următoarelor sancțiuni:

a) transmiterea de recomandări pentru remedierea situaţiei;

b) convocarea, în sesiune extraordinară, a Consiliului director al filialei;

c) convocarea Adunării generale extraordinare a filialei;

d) suspendarea pentru maximum 3 (trei) luni a organelor de conducere ale filialei şi administrarea acesteia de către delegaţi împuterniciţi de Consiliul director;

e) dizolvarea organelor de conducere ale filialei şi convocarea de noi alegeri, în termen de maximum 6 (șase) luni;

f) reorganizarea filialei;

g) dezafilierea filialei.

Art. 44 – În cazul în care un membru al organelor de conducere lipsește nemotivat de două ori consecutiv de la ședințele structurii din care face parte, este exclus din funcția deținută și înlocuit în conformitate cu prevederile statutare.

Art. 45 – Prezentul statut a fost întocmit cu respectarea prevederilor statutului Asociației Nevăzătorilor din România și nu cuprinde dispoziții contrare acestuia.

Capitolul VIII

DIZOLVAREA şi LICHIDAREA

Art. 46 – (1) Dizolvarea Filialei Județeane Cluj se face prin hotărârea Adunării generale, adoptată cu majoritate calificată de voturi.

(2) În cazul dizolvării, după efectuarea bilanţului de lichidare, patrimoniul filialei va trece în patrimoniul Asociației Nevăzătorilor din România.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 47 – (1) Prezentul statut a fost adoptat de către Adunarea generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj astăzi, 14.09.2020.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului statut, se abrogă Statutul adoptat de către Adunarea generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj la data de 31.01.2015, precum şi orice dispoziţii contrare.

(3) Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj care a adoptat prezentul statut se găseşte în anexă.

(4) Adunarea generală a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj împuterniceşte preşedintele filialei și secretarul executiv al acesteia pentru semnarea prezentului statut și pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor.

Semnături:

PREȘEDINTE: SECRETAR EXECUTIV

Podosu Ion Boncea Leontina